សន្និបាត៖  បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា by UNDP Cambodia - UNDP Cambodia - Exposure
Skip to content
10%

សន្និបាត៖  បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

UNDP Cambodia
By UNDP Cambodia

© 2024 UNDP Cambodia

UNDP has been supporting Cambodia’s development since 1958 and has had a resident presence in the country since 1994. UNDP works with the Royal Government of Cambodia, the civil society, and the private sector to strengthen inclusive, green and resilient growth, and to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, leaving no one behind.
Join 100 others
By subscribing to the mailing list of UNDP Cambodia your email address is stored securely, opted into new post notifications and related communications. We respect your inbox and privacy, you may unsubscribe at any time.
Loading, please hold on.